Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene bepalingen zijn op alle overeenkomsten van Anfano, hierna te noemen Anfano, van toepassing.

Artikel 1 Geldigheid

1. Deze Voorwaarden gelden voor en zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Anfano en een gebruiker c.q. afnemer van haar producten of diensten (hierna te noemen Cliënt), waarop Anfano deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Cliënt verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door - al dan niet na aanmelding en/of registratie - gebruik te maken van de producten of diensten op de website van Anfano of daaraan verwante websites. Cliënt zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Anfano, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij Anfano voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Anfano optreedt als afnemer van producten of diensten.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Anfano en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Anfano en Cliënt, wordt de Cliënt geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Cliënt uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anfano niet overdraagbaar.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. De door Anfano gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Anfano is slechts aan haar aanbod gehouden indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro's, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- administratie- en handlingkosten.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is Anfano daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Anfano zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anfano niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.

5. Anfano kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde tarieven.

Artikel 3 Aanmelding en registratie

1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Cliënt vereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldings- en/of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet.

2. Cliënt dient alle door Anfano in het kader van het aanmeldings- of registratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door Anfano verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoord blijven eigendom van Anfano. Cliënt dient de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Cliënt niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.

3. Cliënt draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal Anfano steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van Anfano, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Cliënt is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Cliënt van dat misbruik niet op de hoogte.

Artikel 4 Looptijd, beëindiging en wijziging van overeenkomsten en voorwaarden

1. Een tussen Cliënt en Anfano gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar wordt de overeenkomst telkens voor een periode van 1 jaar verlengd, tenzij die tijdig is opgezegd. De overeenkomst is beëindigd na het verstrijken van de vermelde periode casu quo na het verstrijken van iedere verlenging indien ene partij van de andere partij tenminste 2 maanden voor het einde van de gemelde periode een schriftelijk schrijven of fax heeft ontvangen waarin de overeenkomst is opgezegd. Cliënt heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Anfano, geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door Anfano gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging door Cliënt, direct opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Cliënt heeft Anfano het recht de nog van Cliënt in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door Anfano genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Anfano is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

3. Het is Anfano toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst kenbaar gemaakte versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

4. Indien Cliënt een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden 1 maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website www.Anfano.nl of per email. Het voortgezet gebruik van de door Anfano aangeboden producten of diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van Anfano. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met Anfano gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden geacht alsdan van kracht te zijn op de relatie Anfano en Cliënt.

5. Het staat Anfano vrij de door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien Anfano overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie van de reeds ontvangen abonnementsgelden tot een maximum genoemd in artikel 7. Geen restitutie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de diensten kosteloos worden aangeboden.

6. Anfano is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:
a) Cliënt de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van een overeenkomst Anfano ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c) Cliënt bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmeldings- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;
d) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
e) indien Cliënt, voor zover het kosteloze diensten betreft, langer dan 3 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van Anfano.

7. Anfano en Cliënt hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien: - de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard; - de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen. In alle gevallen behoudt Anfano het recht schadevergoeding te vorderen voor door haar geleden schade.

Artikel 5 Tarieven

1. Tarieven voor betaalde producten of diensten zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Anfano is gerechtigd de tarieven tussentijds gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen.

2. Anfano zal de Cliënt het voornemen tot wijziging van tarieven via haar website of email of op een andere wijze kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Cliënt is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tariefsverhoging meer dan 20% bedraagt. Cliënt is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval Anfano, ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de algemene CBS loonindex.

3. Indien Cliënt de door Anfano kenbaar gemaakte verhoging van tarief niet wenst te aanvaarden, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van Anfano genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

4.Alle betalingen, voorzover niet gedaan per creditcard of automatische incasso, aan Anfano dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Anfano aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Abonnementsgelden en eenmalige setupkosten dienen 5 dagen voor de ingangsdatum van het abonnement te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt is niet bevoegd enige tegenvordering op Anfano te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Anfano op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Cliënt in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1.5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. Anfano heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Anfano kan, zonder daardoor in schuldeiserverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. Anfano kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
geadviseerd. Indien Anfano hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 Klachten en garanties

1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan Anfano. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Anfano in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Anfano de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Anfano slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

3. Aangezien Anfano afhankelijk is van derden en Cliënt betreft een overeenkomst voor de levering van diensten tussen Cliënt en Anfano, tenzij anders overeengekomen, een inspanningverbintenis.

4. Anfano zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, haar hostingdiensten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring.

1. Anfano is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde kosteloze producten of diensten. Indien Anfano aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op Anfano geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

2. De totale aansprakelijkheid van Anfano wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1,5 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Euro 1000.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Anfano aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Anfano toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

4. Anfano is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Anfano of haar ondergeschikten.

5. De aansprakelijkheid van Anfano wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Anfano onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Anfano ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Anfano in staat is daarop adequaat te reageren. Anfano is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Anfano is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anfano kenbaar behoorde te zijn.

6. Anfano staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. Anfano is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website(s) van Anfano verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door Anfano niet gecontroleerd en Anfano staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, noch vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat Anfano zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van Anfano naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan Anfano gerapporteerd te worden, zonder dat Anfano daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.

7. Cliënt vrijwaart Anfano voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Cliënt gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Cliënt toerekenbaar is.

8. Anfano is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Anfano geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Anfano niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Anfano worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur van Anfano of haar toeleveranciers.

Artikel 8 - Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

1. Anfano en Cliënt zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Anfano gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Anfano zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Anfano niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.

3. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, handleidingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Anfano of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle op de website van Anfano en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door Anfano aan Cliënt verstrekte stukken, zoals rapporten, handleidingen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Cliënt te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Anfano worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

5. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 Overdracht

1. Het is Anfano toegestaan haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde of een tot haar groep behorende entiteit.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Anfano en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Anfano en Cliënt.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door Anfano te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Administratieve ondersteuning

1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Anfano overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Anfano te stellen. Anfano heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in dit lid genoemde eis heeft voldaan. De meerkosten als gevolg van de opschorting komen voor rekening van Cliënt. Cliënt staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

2. Indien en voorzover Cliënt dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde in lid 3. Anfano mag het door Cliënt opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem per email of schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.

3. Anfano is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Cliënt of derden, totdat Cliënt alle opeisbare vorderingen van Anfano volledig heeft voldaan. Anfano is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die is veroorzaakt door de opschorting.

4. Anfano heeft het recht bij de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Cliënt een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald.

5. Het honorarium van Anfano is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtnemeing van de gebruikelijke tarieven van Anfano en is verschuldigd naarmate door Anfano werkzaamheden voor Cliënt zijn verricht.

6. Begrotingen en prognoses van het honorarium ter zake van werkzaamheden van Anfano zijn vrijblijvend en niet bindend.

Licentie software

1. Het is Cliënt toegestaan 1 exemplaar van de door Anfano beschikbaar gestelde software te installeren op zijn PC en te gebruiken onder de hieronder genoemde aanvullende voorwaarden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen en installeren van de software en nieuwere versies daarvan op zijn PC. Ook voor beveiliging van de software en data is Cliënt zelf verantwoordelijk.

2. Anfano verleent aan Cliënt het niet exclusieve recht om 1 exemplaar van de software op 1 PC te gebruiken door 1 gebruiker. Het gebruiksrecht gaat in op dag dat de software toegankelijk is voor Cliënt. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

3. Dit gebruiksrecht geldt voor de versie die door Anfano beschikbaar is gesteld en vervalt na het verstrijken van een periode van 1 jaar. Voor tijdige verlenging van het gebruiksrecht, installatie van nieuwere versies is Cliënt zelf verantwoordelijk.

4. Bij niet-nakoming van bepalingen inzake Licentie software is Cliënt aan Anfano een schadevergoeding per illegale kopie of per gebruiker verschuldigd. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt minimaal Euro 595,- ingeval van een illegale kopie van de software voor de financiële administratie en verkoopadministratie. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt minimaal Euro 805,- ingeval van een illegale kopie van de software voor de loonadministratie. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt minimaal Euro 1.415,- ingeval van een illegale kopie van de software voor de projecten/ urenverantwoording en service.

5. Anfano staat er niet voor in dat de software foutloos is.

Online diensten

1. Anfano garandeert niet dat verzonden berichten of gedownloade software steeds vrij zal zijn van virussen. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus software of een firewall. Ook voor het maken van backup van applicaties en data is Cliënt zelf verantwoordelijk.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de inhoud van) informatie die geplaatst wordt op de door Anfano ter beschikking gestelde ruimte op haar computersystemen en zal geen website(s) exploiteren die in strijd zijn met wet, openbare orde of goede zeden. Cliënt zal Anfano op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de van Cliënt afkomstige informatie, zoals opgeslagen op de computersystemen van Anfano, inbreuk maakt op de rechten van derden. De inhoud van data en berichten van Cliënt wordt door Anfano niet gecontroleerd.

3. Anfano is gerechtigd applicaties en data van Cliënt al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken, zonder schadeplichtig te worden jegens Cliënt. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn data en applicatie en de daarin opgeslagen informatie. Anfano garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken beschikbaarheid van haar hostingdiensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze diensten of voor schade als gevolg van verlies van data of applicaties danwel de ongeautoriseerde toegang daartoe.

4. Ten aanzien van de onlinediensten, verplicht Cliënt zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:
a) verspreiding van grote hoeveelheden data;
b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;
c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;
d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van Anfano of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;
e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;
f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van Anfano instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van Anfano diensten gestoord of gehinderd worden;
g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten;
h) het aannemen van een valse identiteit.

5. Het is Cliënt niet toegestaan zijn gebruiksrecht en/of onlinediensten, al dan niet tegen betaling, aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken voor een ander doel waarvoor het gebruiksrecht of onlinedienst bedoeld is.

6. Anfano stelt beperkingen aan de hoeveelheid ter beschikking gestelde geheugenruimte voor data- en hostingdiensten. Bij overschrijding van de ter beschikking gestelde ruimte kunnen additionele kosten verschuldigd zijn.

7.Cliënt onthoudt zich van het verwijderen, kopiëren, muteren of inzien van bestanden waarvan hij niet de eigenaar is, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

8.Cliënt verklaart dat hij beschikt over een computer die rechtstreeks kan worden aangesloten op een kabel- of adslmodem. Hij verklaart bereid te zijn de door Anfano opgegeven configuratie en instellingen die nodig zijn voor een betrouwbare en veilige verbinding te realiseren.

Downloads

1. De download en eventuele andere software die al dan niet tegen betaling aan de Cliënt om te downloaden ter beschikking wordt gesteld zijn onderworpen aan deze voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door Anfano of haar licentiegevers worden vastgesteld.

2. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene bepalingen is het Cliënt in ieder geval niet toegestaan de gedownloade software, behoudens voorzover wettelijk toegestaan, te kopiëren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, decompileren, reverse engineeren of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Downloadable software wordt aangeboden 'as is' en ter zake de werking worden door Anfano geen enkele garanties verstrekt. Anfano is ook niet aansprakelijk voor schade, waaronder schade aan de systemen van Cliënt, als gevolg van het downloaden van software.

Privacyverklaring

Anfano verwerkt uw gegevens voor facturering, opstellen van contracten, loonadministratie, boekhouding, voor het doen van aangiften, om u en de overheid te informeren en voor correspondenties en overzichten. We verwerken de volgende gegevens:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 faxnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 BSN-nummer
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, emails, formulieren of telefonisch

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die met u of uw organisatie hebben afgesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Onder uw organisatie wordt tevens bedoeld alle organisaties en personen waarmee u samenwerkt.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkers- of verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de overeenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons adres vermeld in KvK. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren, tenzij een reactie naar ons oordeel niet noodzakelijk is.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons op.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacybeleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op onze website of via email maken we de wijzigingen bekend.

De verwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de verklaring en algemene voorwaarden.

Verwerkingsovereenkomst

Toepasselijkheid en looptijd

2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door U als Verantwoordelijke.

2.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

2.3 Artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

3. Verwerking

3.1 Wij Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die Wij met U hebben afgesproken in de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een "ongebruikelijke transactie" moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij U daarvan onmiddellijk in kennis. Indien uw instructies uitblijven, verwerken we de gegevens naar ons inzicht.

3.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons.

3.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die We
hebben gemaakt in deze Overeenkomst.

3.4 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden.

3.5 Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zullen wij die Sub-
Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers.

3.6 Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als Wij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang hebben tot deze Persoonsgegevens.
Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

3.7 Wij kunnen de Persoonsgegevens Verwerken binnen en buiten de Europese Economische Ruimte.

3.8 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U desgevraagd op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen. U verleent ons toestemming voor het verstrekken van gegevens aan u, uw organisatie, uw werknemers en organisaties waarmee u samenwerkt.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Wij hebben de beveiligingsmaatregelen genomen die zijn genoemd in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico's, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

4.2 U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico's van de Verwerking.

4.3 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.

4.4 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt U hiertoe een verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

5. Datalekken

5.1 Als er sprake is van een Datalek dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit Datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze Sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze Overeenkomst. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-bewerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Subbewerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.

5.2 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

5.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

6. Geheimhoudingsplicht:

6.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Administrateurs nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor administrateurs geldt op basis de beroeps- en gedragsregels.

7. Aansprakelijkheid

7.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.

7.3 De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

8. Overdraagbaarheid Overeenkomst

8.1 Het is Anfano toegestaan om de overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

9. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens

9.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens desgevraagd aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen.. We houden een kopie van de gegevens als die nodig zijn om verplichtingen uit de wetgeving, regelgeving en overkomsten na te komen.

9.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.

10. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst

10.1 Conform de bepalingen over wijziging van de algemene voorwaarden in artikel 4.

10.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

11. Slotbepalingen

11.1 Op Uw verzoek stellen Wij U alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub-bewerkers zijn voor Uw rekening.

11.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

11.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.

11.4 n.v.t.

11.5 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig
is.

11.6 Mededelingen in het kader van deze Overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van artikel 5 – Datalekken) zullen door U en Ons worden gedaan aan de medewerker die aan u bekend wordt gemaakt. Als de medewerker niet bij u bekend is, dan kunt u ons een mail sturen met het verzoek om de naam van contactgegevens van de medewerker. Voor zolang de medewerker bij u onbekend is, is uw contactpersoon de medewerker.

Bijlage

Persoonsgegevens

verwerking van lonen, aangifte van loonheffing, btw, inkomstenbelastingen, doorgeven van gegevens aan UWV, pensioenfondsen, deurwaarders en overheidsinstellingen. De daaruit voortvloeiende gegevens worden verwerkt zoals namen, geboortedata, bsn-nummers, geboorteplaats, gehuwd/ongehuwd, nationaliteit, aansluitnummers enz.

Verwerking

Zie hiervoor.
U bepaalt welke Persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze, U bent Verantwoordelijke voor deze verwerking.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige Verwerking:

De locatie kan worden afgesloten. Regelmatig wordt er een backup gemaakt. Toegang op afstand wordt door middel van encryptie beveiligd. De bewaartermijn van gegevens is 7 jaar. De gegevens kunnen langer worden bewaard als ze nodig zijn voor uitvoering van de opdracht en nakoming van verplichtingen aan de overheid.

Derden

Wij schakelen deze derden (Sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de Onderliggende opdracht:
[opsomming van in te schakelen derden, op te nemen door administrateur]
Vandong BV
Vandong Administratie
LiAdvies
De heer L. Wang
Accountantskantoor Haren